گزارش عید غدیر خم

گزارش عید غدیر خم

نویسنده: مدیر سایت - 2022/08/08

به نام خدا

یکی از برنامه های اجرا شده در روز عید سعید غدیر خم اطعام ۱۰۰۰ نفری بود با کمک قرارگاه جهادی که بخشی از آن در بین محرومین توزیع گردید و بخشی از آن میان مومنین و مساجد .