شهدای اردیبهشت ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای اردیبهشت ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای اردیبهشت ماه مسجد حجازی اهواز

اردیبهشت ۱۱ علیرضا انصاری  ۱۳۶۱/۰۲/۰۹ بیت المقدس / خرمشهر
۱۲ مهدی اسکندری ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / دب حردان
۱۳ رحمت الله برزو ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / خرمشهر
۱۴ محمد علی شفیعی خوزانی ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / دب حردان
۱۵ حسینعلی نبیان خوزانی ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / خرمشهر
۱۶ مهدی حق بین ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / دب حردان
۱۷ حشمت الله ترک زاده ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بیت المقدس / خرمشهر
۱۸ علیرضا بهلول ۱۳۶۱/۰۲/۱۱ بیت المقدس / خرمشهر
۱۹ سید نعمت الله آل رضا ۱۳۶۱/۰۲/۱۸ بیت المقدس / خرمشهر
۲۰ علیرضا تاجیک ۱۳۶۱/۰۲/۱۹ بیت المقدس / خرمشهر
۲۱ مصطفی مهربند ۱۳۶۱/۰۲/۱۹ بیت المقدس / خرمشهر
۲۲ منصور گلی ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ بیت المقدس / خرمشهر
۲۳ محمد علی پاپی زاده ۱۳۶۱/۰۲/۲۴ بیت المقدس / خرمشهر
۲۴ خسرو (مجید) ذرتی پور ۱۳۶۵/۰۲/۲۵ بمباران هفت تپه
۲۵ امیر (عبدالعلی) ذرتی پور ۱۳۶۵/۰۲/۲۵ بمباران هفت تپه
۲۶ هاجر حسین زاده مالکی ۱۳۶۵/۰۲/۲۵ بمباران هفت تپه
۲۷ رامین کریمی نسب ۱۳۶۱/۰۲/۲۹ بیت المقدس / خرمشهر
۲۸ عبدالعلی لر ۱۳۶۰/۰۲/۳۱ تپه های الله اکبر
۲۹ حسین عساکره ۱۳۶۰/۰۲/۳۱ سوسنگرد