شهدای خرداد ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای خرداد ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/09/21

شهدای خرداد ماه مسجد حجازی اهواز

خرداد ۳۰ ابراهیم آقاخورده (بزرگ زاده) ۱۳۶۲/۰۳/۲۴ اهواز
۳۱ حمید قنادپور ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سوریه
۳۲ جلیل خوب ۱۳۶۰/۰۳/۳۰