شهدای مهرماه مسجد حجازی اهواز

شهدای مهرماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/10/05

شهدای مهرماه مسجد حجازی اهواز

مهر ۴۸ علی اکبر قمری ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ مکه
۴۹ حاتم زمانی فروشانی ۱۳۶۰/۰۷/۰۳ چزابه / طریق القدس
۵۰ خداداد لر ۱۳۵۹/۰۷/۰۵  
۵۱ محمود اسکندری  ۱۳۵۹/۰۷/۰۹ سوسنگرد
۵۲ حسن رکابی  ۱۳۶۰/۰۷/۱۱  
۵۳ محمد رضا خورده چی ۱۳۶۳/۰۷/۱۷ پاسگاه زید
۵۴ علیرضا ساربان ۱۳۵۹/۰۷/۲۴ آبادان