شهدای آبان ماه مسجد حجازی اهواز

شهدای آبان ماه مسجد حجازی اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2023/10/22

شهدای آبان ماه مسجد حجازی اهواز

آبان ۵۵ علیرضا عین بین ۱۳۵۹/۰۸/۰۱ جبهه خسرو آباد
۵۶ رحیم صرامی ۱۳۶۰/۰۸/۰۵  
۵۷ مصطفی صفری فروشانی ۱۳۶۴/۰۸/۰۵ جزیره مینو
۵۸ محمد رضا زارعی باغبان ۱۳۵۹/۰۸/۱۰ محور اهواز – آبادان
۵۹ سعید چنانی ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ سوسنگرد
۶۰ اصغر پریشانی فروشانی ۱۳۵۹/۰۸/۲۴  
۶۱ ابراهیم علیپور ۱۳۵۹/۰۸/۲۵ سوسنگرد