اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۴)

اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۴)

نویسنده: مدیر سایت - 2016/12/30

اردوي جهادي گروه شهيد موسي اسکندري مسجد حجازي اهواز – نوروز سال۱۳۹۵ (۳)

به لطف الهي دوستان دانشجو و طلبه مسجد حجازي گروه جهادي رو تشکيل دادند و گروه رو به نام سردار رشيد اسلام موسي اسکندري نامگذاري گردند . اولين اقدام گروه جمع آوري کمکهاي مردمي و اتمام مدرسه نيمه ساخته قائم در يکي از روستاهاي شهرستان انديکا بود .