اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۵)

اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۵)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/10

اردوي جهادي گروه شهيد موسي اسکندري مسجد حجازي اهواز – نوروز سال۱۳۹۵ (۵)

به لطف الهي دوستان دانشجو و طلبه مسجد حجازي گروه جهادي رو تشکيل دادند و گروه رو به نام سردار رشيد اسلام موسي اسکندري نامگذاري کردند . اولين اقدام گروه جمع آوري کمکهاي مردمي و اتمام مدرسه نيمه ساخته قائم در يکي از روستاهاي شهرستان انديکا بود .