تربیتی / موفقیت !

تربیتی / موفقیت !

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/21

موفقیت، آرامش و خوشبختی نتیجه‌ی سه عبارت است:

* تجربه‌ی دیروز
* استفاده امروز
* و امید به فردا

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می‌کنیم:

حسرت دیروز
اتلاف امروز
و ترس از فردا

 در حالی که آفریدگار مهربان

* گذشته را عفو
* امروز را مدد
* و فردا را کفایت می کند…