تصاویر دسته جمعی شهدا و بچه های قدیم مسجد(۹)

تصاویر دسته جمعی شهدا و بچه های قدیم مسجد(۹)

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/22

تصاویر دسته جمعی از شهدا و بچه های قدیم مسجد حجازی اهواز (۹)

تصاویر منتشر نشده از شهید محمد رضا نیک صفت