تربیتی / پدر ، با من بازى كن…

تربیتی / پدر ، با من بازى كن…

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/23

پدر، با من بازى كن…
تحقيقات جديد نشان داده نوع بازى هايى كه مادر ها با فرزندانشان انجام مي دهند، با بازى هايى كه معمولا پدر ها انجام مى دهند متفاوت است.
كودكانى كه هر دو نوع بازى را دارند به خوبى فعاليت هاى مناسب زندگى را مى آموزند، و رشد سالم و متعادل ترى را دارند.

وقتى پدر با فرزندش بازى ميكند بيشتر بدنبال خوش گذرانى با اوست، بر عكس بازى هاى مادرانه بيشتر آموزشى است و مادر ترجيح ميدهد حين بازى به فرزندش آموزش دهد.
كودك هنگام بازى با والدين دو دنياى مختلف را تجربه ميكند، دنياهايى كه مكمل هم هستند و آموزش هاى هر دو زندگى را به او ميشناساند.اگر پدر حضور ندارد عمو دايى يا پدر بزرگ ميتواند جايگزين شود.