احکام / فهمیدن نجاست لباس در بین نماز

احکام / فهمیدن نجاست لباس در بین نماز

نویسنده: مدیر سایت - 2017/01/26

اگر در بین نماز متوجه نجس بودن لباس خود شویم، چه باید کرد؟

اگر در بین نماز متوجه شود که لباس یا بدنش نجس است،اگر بداند نجاست از قبل از نماز بوده یا مقداری از نماز را با نجاست انجام داده است و وقت هم وسعت داشته باشد نماز باطل است

ولی اگر وقت تنگ باشد چنانچه برای وی، از بین بردن نجاست از بدن یا درآوردن لباس نجس بدون ارتکاب عملی که منافات با نماز دارد ممکن باشد، باید نجاست بدن را بر طرف یا لباس نجس را از خود دور کند و نماز خود را تکمیل نماید، و چنانچه برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز برای او امکان ندارد و در صورتی که نتواند به حالت عریان نماز بخواند، با همان وضعیت نماز را تمام کند.

#نماز #لباس_نمازگزار #طهارت #رساله_آموزشی جلد اول

مرجع : رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)