تربیتی / قهر

تربیتی / قهر

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/02

قهر كردن يكى از مواردى است كه در مكتب اسلام به عنوان ابزار تنبيهى براي تربيت فرزند معرفى شده است.

اما چنين تنبيهى در صورتى كارايى دارد كه پدر و مادر در مسير تربيتى خود به قدرى به فرزند محبت كرده باشند كه قهر آنها براى فرزند قابل تحمل نباشد

[کتاب منِ دیگرِ ما]