تربیتی / یک تفکر

تربیتی / یک تفکر

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/03

این تفکر اشتباهی است که بچه ها مانع پیشرفت ما هستند

بچه ها آمده اند تا ما را به مقام والدینی برسانند

#مقام_والدینی بالاتر از مقام همسری و مقام همسری بالاتر از دوران مجردی است