برپایی ایستگاه آجرهای بهشتی

برپایی ایستگاه آجرهای بهشتی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/10

اعضای گروه جهادی شهید موسی اسکندری درحال پرپایی ایستگاه آجرهای بهشتی درمسیر راهپیمایی باشکوه۲۲بهمن