ایستگاه آجرهای بهشتی در ۲۲ بهمن

ایستگاه آجرهای بهشتی در ۲۲ بهمن

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/11

گزارش تصویری از فعالیت های گروه جهادی شهید موسی اسکندری در غالب ایستگاه آجرهای بهشتی جهت دریافت کمک های مردمی .
باتوجه به کمک های نقدی شما خیرین محترم امروزدرایستگاه آجرهای بهشتی واقع درمسیر راهپیمایی نزدیک به ۲میلیون تومان جمع آوری شده .  تا اتمام نیازهای مالی اردوی جهادی ۱۳ میلیون تومان دیگر باقی مانده .