تربیتی / روح خانه

تربیتی / روح خانه

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/16

رهبرانقلاب: برای خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه قابل تصور نیست. روح محیط خانه عبارت است از خانواده؛ باید به این اهمیت داد. ۹۲/۰۲/۲۱