پرپایی ایستگاه آجرهای بهشتی در بازار

پرپایی ایستگاه آجرهای بهشتی در بازار

نویسنده: مدیر سایت - 2017/02/17

دومین روز از پرپایی ایستگاه آجرهای بهشتی
گروه جهادی شهیدموسی اسکندری
واقع دربازار امام خمینی (ره)