خنده های کودکان شیرین آب به امید گروه جهادی

خنده های کودکان شیرین آب به امید گروه جهادی

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/03

خنده های کودکان شیرین آب به امید گروه جهادی شهید موسی اسکندری برای داشتن مدرسه ای بهتر است.
هنوز هزینه ی کامل برای ترمیم دو مدرسه ی مورد هدف تامین نشده