ایستگاه آجرهای بهشتی در اروندکنار _ یادمان شهدای والفجر۸

ایستگاه آجرهای بهشتی در اروندکنار _ یادمان شهدای والفجر۸

نویسنده: مدیر سایت - 2017/03/11

اقدام گروه جهادی جهت برپایی ایستگاه آجرهای بهشتی در اروندکنار _ یادمان شهدای والفجر۸