خاطره ی فرزند شهید مصطفی رشیدپور از شهید حمید قنادپور

خاطره ی فرزند شهید مصطفی رشیدپور از شهید حمید قنادپور

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/07

خاطره ی فرزند شهید مصطفی رشیدپور از شهید حمید قنادپور :

به یاد دارم همان شبی که بابا از سوریه برگشت من برای اولین حاج حمید را ملاقات کردم:
بابا از شدت انفجار پرده ی گوشش پاره شده بود و پای ایشان هم در اثر اصابت گلوله آسیب دیده بود.
بنابراین به پانسمان مداوم احتیاج داشت.
حاج حمید از آنجا که در امور پزشکی تخصص زیادی داشت و با اینکه محل زندگی ایشان در کرج
قرار داشت تا حدود دوهفته در اهواز ماندگار شد و مسئولیت پانسمان بابا رو به عهده گرفت.

روحت شاد حاج حمید عزیز…
التماس شفاعت…

***