تحسین ، چگونه ؟

تحسین ، چگونه ؟

نویسنده: مدیر سایت - 2017/07/31

* رفتار او را تحسین کنید نه شخصیتش را ؛ مثلاً نگویید «چه دختر خوبی» بگویید «چه کار خوبی کردی»

* کلی گویی نکنید؛ به جای «آفرین عزیزم» بگویید «از این که صبح رختخوابت را جمع کردی خیلی خوشحال شدم، ممنونم»

* پیشرفتهای کوچک او را نیز ستایش کنید؛ اگر بار اول فقط یکی از چند اسباب بازی اش را جمع کرد، تعریفش کنید و بگویید «چه خوب کردی که …. بگذار کمکت کنم بقیه را هم جمع کنی».

* خردسالها را بیشتر با آغوش گرفتن، بوسیدن و کلمات مهرآمیز و بزرگترها را بیشتر غیرمستقیم تحسین کنید؛ مثلاً با یک لحن آمیخته به شوخی به دخترتان بگویید؛ «عجب کدبانوی باسلیقهای اینجا بوده است!»

* برای تحسین ، از جمله ها و روش های تکراری استفاده نکنید.

* بین رفتار پسندیدهٔ کودک و تحسین او فاصله نیندازید.

* بعد از نهادینه شدن رفتار درست، تحسین را کمتر و در فواصل طولانی تر انجام دهید ولی هیچ گاه قطع نکنید.

منبع: به گل ها آب بدهید| کاری از مرکز مشاوره مأوا